علي جمالي- برخی بر این باورند که تصمیم گیران دستگاه دیپلماسی بسیار امیدوارند تا این "تغییر" به مرزهای ارتباط با ایران هم برسد و¬پیام تبریک احمدی نژاد خطاب به اوباما پس از انتخاب شدنش را می توان در این راستا تعبیر کرد.هرچند که احمدی نژاد در این پیام کوشیده است ت...